Algemene voorwaarden en privacy

 

Ik heb alle respect voor u, uw gezin en uw dieren. Ik tracht, in de mate van het mogelijke, rekening te houden met uw wensen. We doen steeds ons uiterste best het voor u zo aangenaam mogelijk  te maken.

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanmeldingen bij Thehorselistener ( Boey Kristina).
Door het aangaan van een opleiding, workshop, lezing, consult, privé- en/of groepsles of een andere dienst bij Thehorselistener ( Boey Kristina) verklaart u akkoord te gaan en bekend te zijn met de algemene voorwaarden, zoals hieronder vermeld en met het huishoudelijk reglement.

Artikel 1. Algemeen

 1. Thehorselistener ( Boey Kristina) verbindt zich ertoe alle van toepassing zijnde wetgeving na te leven, in het bijzonder:
  – de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens;
  – de wet van 4 augustus 1996 met betrekking tot het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk;
  – de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie;
  – het Algemeen Reglement voor Arbeidsbescherming (ARAB) en de Welzijnscodex.
 2. Thehorselistener ( Boey Kristina) benadert elke cursist of klant met respect, gebaseerd op de eerbied voor zijn persoon en zijn levensbeschouwelijke overtuiging. Thehorselistener ( Boey Kristina) past het recht toe op gelijke behandeling en non-discriminatie op gebied van gender, geaardheid, geboorte, nationale of etnische afkomst, burgerlijke stand, welstand, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap of fysieke eigenschap, etc.
 3. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanmeldingen bij Thehorselistener ( Boey Kristina). Indien voor aanmeldingen van bepaalde diensten afwijkende voorwaarden gelden, is dit uitdrukkelijk in deze voorwaarden vermeld.
 4. Thehorselistener ( Boey Kristina) behoudt zich het recht voor een herrieschopper, cursist of klant te weigeren zonder opgave van reden. En zonder recuperatie van kosten.
 5. Thehorselistener ( Boey Kristina) is gehouden alle kennis, welke het heeft ontvangen, strikt geheim te houden, ook na beëindiging van de overeenkomst, opleiding of training.
 6. Gepubliceerde teksten, cursusmateriaal en afbeeldingen, evenals de naam en het concept Thehorselistener ( Boey Kristina), zijn en blijven eigendom van Thehorselistener ( Boey Kristina) .Het is niet toegestaan deze te kopiëren, te verspreiden of anderzijds te gebruiken, zonder uitdrukkelijk en schriftelijke toestemming van Thehorselistener . Misbruik kan leiden tot gerechtelijke vervolging.
 7. Het dier, waarvoor de afspraak is gemaakt, is altijd welkom. Andere dieren zijn enkel welkom in samenspraak met mij. Dieren zijn helaas niet welkom tijdens hun loopsheid. Ook niet bij besmettelijke aandoeningen zoals parvo, luizen, … Honden zijn ALTIJD aan de lijn.
 8. U dient uw hond vooraf uitlaten. Uitwerpselen dient u op te ruimen (binnen en buiten) en te deponeren in de daarvoor bestemde vuilbak buiten. Ook sigarettenpeuken, kauwgom en ander vuil dienen in de daarvoor bestemde vuilbak gegooid te worden en niet op de grond. Afval wordt gescheiden.
 9. Bestellingen en goederen dienen vooraf of ter plaatse volledig betaald te worden. Ophaling kan op afspraak.
 10. Bij diefstal en dierenmishandeling wordt onmiddellijk de politie gewaarschuwd.
 11. Wij zijn niet aansprakelijk voor ongevallen . Ook vreemde honden in contact brengen met elkaar, is op eigen risico. Gelieve daarom respectvol en met mededogen om te gaan met anderen.
 12. Thehorselistener is niet aansprakelijk voor geleden schade aan u en/of uw dier, in welke vorm dan ook. Thehorselistener is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een afspraak. In geval van discussie dient de verzekering geraadpleegd te worden. De cursist/bezoeker is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en /of schade, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalatigheid van de cursist zelf, danwel van derden.
 13. Thehorselistener respecteert de wetten op het dierenwelzijn en zal deze ten alle tijden promoten. Bij inbreuken op deze wetten zal Thehorselistener ( Boey Kristina) het niet nalaten om klacht in te dienen bij de verantwoordelijke overheidsinstanties.
 14. Wij behouden het recht om, bij administratieve verrichtingen, een administratieve kost aan te rekenen van 50 euro.
 15. Thehorselistener ( Boey Kristina) is niet aansprakelijk voor het wel of niet slagen van een therapie of behandeling

Artikel 2. Inschrijvingen en betalingen

 1. Inschrijving:
  De tot stand gekomen overeenkomst wordt door Thehorselistener ( Boey Kristina ) bevestigd per e-mail. Uw inschrijving (via e-mail, website,…) is bindend en behoeft geen handtekening. Als particulier kunt zich beroepen op een herroepingstermijn van 14 dagen, te tellen vanaf de datum van inschrijving. Indien de afspraak binnen die termijn van 14 dagen zal plaatsvinden vervalt dit herroepingsrecht. Wijzigingen en de eerste betalingsherinneringen worden per mail verstuurd.
 2. Betaling cursussen en workshops:
  Door u in te schrijven voor een cursus of workshop verplicht u zich tot betaling van het voorschot voor deze cursus of workshop binnen de gestelde betaaltermijn: uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de cursus of workshop.
  Alle prijzen voor cursussen zijn in euro, exclusief BTW.
  Indien u iets wenst te wijzigen aan uw inschrijving, kan dit enkel op aanvraag en na akkoord van Thehorselistener ( Boey Kristina).
  U betaalt per persoon die deelneemt.
  Bij vroegtijdige beëindiging van een opleiding, lezing of workshop is Thehorselistener ( Boey Kristina) niet gehouden aan restitutie van reeds betaalde geldsommen.
 3. Betaling diensten en consulten:
  Bij de afname van een dienst bij Thehorselistener ( Boey Kristina) verplicht u zich tot betaling van deze dienst.
  De dienst of het consult dient ter plaatse cash en volledig betaald te worden.
 4. Wanbetaling:
  Elke klacht met betrekking tot een factuur moet binnen de acht kalenderdagen vanaf ontvangst van de factuur worden bekendgemaakt bij aangetekend schrijven. Bij gebreke van een klacht binnen een termijn van acht kalenderdagen, worden de facturen geacht aanvaard te zijn.
  In geval van niet-betaling op de vervaldag, is de opdrachtgever van rechtswege en zonder ingebrekestelling nalatigheidsinteresten verschuldigd aan Thehorselistener ( Boey Kristina). De interest wordt berekend aan tien procent per jaar, met een minimum van 50 euro.
 5. Annulatie van uw kant – cursus/workshop:
  Annulaties worden enkel aanvaard per email. Indien de annulatie plaatsvindt binnen de 14 dagen van het herroepingsrecht is deze kosteloos.
  Indien de cursus/workshop binnen die termijn van 14 dagen zal plaatsvinden vervalt dit herroepingsrecht. Het herroepingsrecht is enkel van toepassing op particulieren.
  Indien de annulatie plaatsvindt tot en met 91 dagen vóór de aanvang van de cursus wordt er een annulatiekost van 30% van het inschrijvingsgeld aangerekend.
  Indien de annulatie plaatsvindt vanaf 90 dagen vóór de aanvang van de cursus wordt er een annulatiekost van 100% van het inschrijvingsgeld aangerekend
 6. Annulatie van uw kant – diensten en consulten
  Indien de annulatie plaatsvindt binnen de 48 uur voor de voorziene afspraak, wordt de afspraak volledig aangerekend. Annulaties worden enkel aanvaard per email.
  Indien de annulatie plaatsvindt méér dan 48 uur voor de voorziene afspraak, dan worden er geen kosten aangerekend.
 7. Bij een annulatie of wijziging van ons:
  Thehorselistener ( Boey Kristina) behoudt zich het recht voor omwille van organisatorische redenen een (deel van een) module te laten doorgaan op een ander tijdstip dan oorspronkelijk gecommuniceerd. De cursist wordt hiervan zo spoedig mogelijk via email op de hoogte gesteld.
  Bij verplaatsing of wijziging van een volledige module heeft u de mogelijkheid om hierop binnen een termijn van 7 dagen, te tellen vanaf de verzendingsdatum van de email waarin de wijziging wordt gecommuniceerd, te reageren. Indien u niet reageert binnen deze termijn van 7 dagen, gaat u automatisch akkoord met de wijziging. Indien u niet akkoord gaat met de wijziging en dit tijdig heeft gemeld, kan u kiezen om deze cursus op een ander aangeboden tijdstip te volgen.  Indien u akkoord gaat met de wijziging en later toch nog annuleert, bent u alsnog gebonden aan annulatiekosten. Deze annulatiekosten zijn gebaseerd op de oorspronkelijke startdatum van de cursus.
  Indien de specifieke cursus niet meer door ons wordt aangeboden (op een andere datum), krijgt u uw geld terug zonder kost.
  Bij individuele consulten dienen beiden partijen onderling overeen te komen.
  Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventueel door u gemaakte kosten aan derden voor overnachting of inkomstenverlies. U kan deze dan ook niet verrekenen of terugvorderen.
 8. In geval van restitutie ontvangt u het verschuldigde bedrag in maximum 6 weken terug.
 9. Aantal deelnemers:
  Voor elk cursus, workshop of lezing geldt dat er een minimum van 6 personen dienen in te schrijven alvorens deze kan plaatsvinden. Bij onvoldoende deelnemers wordt een andere datum voorzien.

Artikel 3. Klachten

 1. Klachten dienen uiterlijk 7 dagen na afloop van het gevolgde bij Thehorselistener ( Boey Kristina) per mail of aangetekend schrijven te worden ingediend onder vermelding van alle ter zake doende gegevens.
 2. Klachten zullen binnen de vastgestelde termijnen van deze klachtenprocedure worden afgehandeld:
  – u ontvangt een bevestiging van ontvangst van de klacht binnen de 15 werkdagen na indiening;
  – u ontvangt een reactie op de klacht binnen de 4 weken na indiening;
  – de klacht zal binnen een termijn van 16 weken na indiening worden afgehandeld.
  Indien deze termijnen niet kunnen gerespecteerd worden, wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Als u na al onze inspanningen nog steeds niet tevreden bent, dan kan u beroep doen op een onafhankelijke derde
 3. Een klacht zal vertrouwelijk worden behandeld en geregistreerd. De klacht wordt bewaard voor een termijn van 1 jaar.
 4. Op alle geschillen met Thehorselistener ( Boey Kristina) is de Belgische wet van toepassing.
 5. De eigenaar blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het gedrag en voor de medische toestand van zijn dier, conform de wet.
 6. Iedereen is vrij om ons te promoten, te linken, ons drukwerk te verdelen, ons aan te bevelen enz… doch wij zijn niet verantwoordelijk voor hun manier van werken en denken. Wij zijn dan ook niet aan derden gebonden.

 

 

Privacy:

 

1. Bescherming persoonsgegevens

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus.
Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) van 27 april 2016.

Met deze privacyverklaring wil ik duidelijk maken hoe ik jouw persoonsgegevens eventueel verwerk en wat jouw rechten zijn. Door gebruik te maken van deze website ga je expliciet akkoord met deze privacyverklaring en de verwerking van je persoonsgegevens.

2. Over ons

thehorselistener.be wordt beheerd door Boey Kristina.

Ons website-adres is: https://www.thehorselistener.be.

Thehorselistener
Zepstraat 49
2811 Hombeek
België

BTW: BE0 891.968.448

E-mailadres: kristina.boey@telenet.be
Telefoonnummer: +32 495865449

 

3.2 Nieuwsbrief

Wanneer je je inschrijft op onze nieuwsbrief, bewaren we je voornaam en e-mailadres in Mailchimp om jou de nieuwsbrief te kunnen sturen. Daarnaast verzamelt Mailchimp ook statistieken wanneer je onze nieuwsbrief leest: je browsertype, ID en het aantal keren dat je de nieuwsbrief opent en/of op een link klikt. We gebruiken deze gegevens om de nieuwsbrief te verbeteren of eventuele problemen op te lossen.

Mailchimp beveiligt je gegevens, maakt deel uit van het EU-U.S. Privacy Shield Framework en respecteert dus je privacy.

We houden je gegevens bij tot 1 jaar nadat jij je uitschreef voor de nieuwsbrief. Je kan je eenvoudig uitschrijven via de link onder elke nieuwsbrief.

3.3 Webshop

We gebruiken de door jou aangeleverde gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Wij zullen je gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken. Je gegevens zullen uitsluitend aan derden ter beschikking worden gesteld indien zij betrokken zijn bij het uitvoeren van je bestelling. 

Bij een betaling in de webshop word je voor de transactie altijd verwezen naar de website van een zogenaamde Payment Processor (Mollie) door middel van een beveiligde verbinding. Meer informatie over het beleid van Mollie vind je hier.
Je betaalgegevens (creditcardnummer, Paypal login of Ideal gegevens) worden niet doorgegeven aan onze servers en worden dan ook door toscanzahoeve.be niet opgeslagen. De enige gegevens die we opslaan zijn:

 • Voor – en achternaam
  Om jouw bestelling te leveren aan de juiste persoon

 • Adres, postcode en woonplaats
  Dit adres gebruiken wij voor de correcte levering van jouw bestelling

 • Telefoonnummer
  Mochten wij je willen informeren over je bestelling of op het laatste moment gewijzigde informatie over je product doorgeven dan doen wij dit op bepaalde momenten ook telefonisch. Dit is nooit verplicht om in te vullen.

 • e-mailadres
  Bij elke bestelling ontvang je van ons, zodra wij je bestelling ontvangen hebben, een bevestiging en factuur per e-mail. 

 • IP-adres
  Jouw ip-adres wordt bij het plaatsen van je bestelling opgeslagen om misbruik bij betaling te herkennen.

Indien je een transactie start en deze wordt niet afgerond, worden je transactiegegevens (naam, adres, e-mail en IP) aan het einde van de maand verwijderd van onze server.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Contactformulieren

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijke cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Analytics

Met wie we jouw data delen

Hoe lang we jouw data bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten je hebt over je data

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar we jouw data naartoe sturen

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

Jouw contactinformatie

Aanvullende informatie

Hoe we jouw data beveiligen

Welke datalek procedures we geïmplementeerd hebben

Van welke derde partijen we data ontvangen

Wat voor geautomatiseerde besluiten we nemen en profilering we doen met gebruikersgegevens

Openbaarmakingsverplichtingen van de industrie

 

7.1 Recht op informatie

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we verwerken. Op deze website en in deze privacyverklaring doen we er alles aan om dat helder te maken. Heb je toch een vraag? Geef ons dan gerust een seintje.

7.2 Recht op inzage en rechtzetting

Je beschikt over het recht om alle persoonsgegevens die we van jou hebben verwerkt, in te kijken. Eventueel onjuiste of onvolledige persoonsgegevens kan je laten wijzigen of verwijderen.

7.3 Recht op beperking van verwerking

Je hebt het recht om de verwerking van je persoonsgegevens (tijdelijk) stop te zetten onder deze voorwaarden:

 • Wanneer we de juistheid van je persoonsgegevens controleren in geval van betwisting.
 • Wanneer we de aanwezigheid van gronden voor het wissen van je persoonsgegevens beoordelen.
 • Bij onrechtmatige gegevensverwerking, als je beperking van de verwerking wil i.p.v. stopzetten en wissen.
 • Als we je persoonsgegevens niet meer nodig hebben en jij ze nodig hebt voor een rechtsvordering.

7.4 Recht om toestemming in te trekken

Je hebt het recht om je op elk moment te verzetten tegen de verwerking van de persoonsgegevens waarvoor je eerder toestemming gaf.

7.5 Recht om je te verzetten tegen automatische besluitvorming

De persoonsgegevens die we via deze website verzamelen, worden niet gebruikt voor automatische besluitvorming.

7.6 Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens

Als je je persoonsgegevens wil overdragen naar een andere verwerker, dan bezorgen we jou deze graag in een leesbare vorm.

7.7 Recht om te worden vergeten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens te laten verwijderen onder deze voorwaarden:

 • Wanneer je persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ik ze heb verzameld.
 • Wanneer we je persoonsgegevens enkel hebben verzameld op basis van jouw toestemming.
 • Wanneer je bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen dwingende gronden voor de verwerking bestaan.
 • Wanneer je persoonsgegevens onrechtmatig werden verwerkt.
 • Wanneer je persoonsgegevens gewist moeten worden overeenkomstig een wettelijke verplichting.

7.8 Recht om klacht in te dienen

Ben je van mening dat we jouw persoonsgegevens onrechtmatig hebben verwerkt? Dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Privacycommissie.

8. Wijzigbaarheid van deze privacyverklaring

Het is mogelijk dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt aangepast. Raadpleeg deze daarom regelmatig. Deze privacyverklaring werd laatst gewijzigd op 10 juli 2018.

Wil je weten welke gegevens we van jou hebben? Contacteer ons, we helpen je graag verder!

Your name, email address and IP address are collected and stored in our website database when you comment on and/or rate images on our website.Really Simple SSL and Really Simple SSL add-ons verwerken geen persoonlijk herleidbare informatie, dus de AVG is niet van toepassing op het gebruik van deze plugins op je website. Je kan onze privacy policy hier vinden.